MEĐUNARODNO SAVETOVANJE IBR 2014 Fruška gora

m_DSCN1829

Srpsko Društvo za ispitivanje bez razaranja (SDIBR) ,nastoji da svoje aktivnosti osnaži i bude prepoznatljivo i ravnopravno sa ostalim punopravnim članovima EFNDT i ICNDT. Pored osnovnih aktivnosti na razvijanju i primeni metoda IBR u različitim industrijskim sektorima,SDIBR organizuje i stručna savetovanja sa međunarodnim učešćem, kako bi se razmenila praktična iskustva i znanja u oblastima primena metoda .
Tematske oblasti savetovanja su uvek aktuelne u datom trenutku a učesnici savetovanja su poznati stručnjaci iz zemlje i inostranstva. Srpsko Društvo je neka savetovanja organizovalo u saradnji sa drugim strukovnim društvima čije se delatnosti a time i tematske oblasti dopunjuju.
Srpsko Društvo je organizovalo međunarodno savetovanje 2014.god na Fruškoj gori pod pokroviteljstvom Evropske federacije za IBR (EFNDT)
MEĐUNARODNO SAVETOVANJE „ IBR 2014“
Međunarodno savetovanje „IBR 2014 „ je održano u periodu od 10 do 12.09. 2014.god. na Fruškoj gori. Savetovanje je održano pod pokroviteljstvom Evropske federacije za IBR (EFNDT). Pored domaćih učesnika,savetovanju su prisustvovali i aktivno učestvovali u radu predstavnici iz :drugih zemalja:Nemačke, Austrije, Rusije,Italije, Hrvatske,Republike Srpske,Bosne i Hercegovine Radovi su prezentirani prema definisanim tematskim oblastima i nakon prezentacija učesnici savetovanja su aktivno učestvovali u diskusijama. Moglo čuti i razmeniti dosta stručnih i korisnih iskustava u primeni metoda IBR-a u različitim oblastima primene.
NAZIVI RADOVA PO TEMATSKIM OBLASTIMA,AUTORI I APSTRAKTI
I Primena IBR-a, ispitivanje i kontrolisanje
ULTRASONIC CHARACTERIZATION OF RESIDUAL STRESSES IN RAILWAY WHEELS C.
Gilardoni, M. Gherbin, M. Carboni and A. Gianneo Abstract: Considering monoblock railway wheels for freight applications, a compressional state is required in order to guarantee the structural integrity during service. Unfortunately, adverse thermo-mechanical stresses, caused by hard braking, can reverse the beneficial compressive hoop stress to a tensile one, easing the triggering of fatigue phenomena. For this reason, periodical in-service stress measurements are required.
POREĐENJE ULTRAZVUČNOG ISPITIVANJA PHASED-ARRAY SA
KONVENCIONALNIM UT CEVI DO DEBLJINE 6mm
COMPARISON ULTRASONIC PHASED-ARRAY TESTING WITH CONVENTIONAL
UT PIPES TO WALL THICKNESS 6mm
M.Sc. Davor Gruber NDT level 3 Rezime: Pored poređenja UT-PA sa konvencionalnim ultrazvučnim ispitivanjem, glavna tema ovog rada je i ispitivanje debljina cevi ispod 8mm tj. primena u praksi, izrada kalibracionih blokova i kalibrisanje po ASME SECT.V art 4 Fig.T-434-3;T-434.1.7. Izrada potrebne dokumentacije, procedura, koja je potrebna za priznavanje metode. Praktično izvođenje kalibracije sa načinom izrade završnog izveštaja uz stalno poređenje UT-PA sa konvencionalnim ultrazvučnim ispitivanjem.
NEPRAVILNOSTI U ZAVARENIM SPOJEVIMA
TERMOPLASTIČNIH MATERIJALA- NIVOI KVALITETA, PRIMENA METODA IBR-a
QUALITY LEVELS OF IMPERFECTIONS IN THERMOPLASTICS WELDED JOINTS AND CAN BE DETECTED BY NDT METHODS. Đurđija Čašić, Boško Aleksić Rezime: U ovom radu opisane su nepravilnosti u zavarenim spojevima termoplastičnih materijala i- nivoi kvaliteta. Definisani nivoi kvaliteta se baziraju na tipičnim nepravilnostima koji se javljaju u standardnim proizvodima i mogu se detektovati metodama IBR-a.
ISPITIVANJE OSOVINA ELEKTRO LOKOMOTIVA IZ CENTRALNOG OTVORA
OSOVINE METODOM ULTRAZVUKA
ELECTRIC LOCOMOTIVES AXLES TESTING USING ULTRASONIC METHOD
FROM CENTRAL AXLE HOLE
Dragoljub Radojičić dipl. ing., Milan Sević teh. Rezime: Železničke lokomotivske osovine su izrazito dinamički opterećeni delovi donjeg postroja električnih lokomotiva. Eksploatacioni uslovi izazivaju savijanje i uvijanje osovina koja dovode do zamora materijala. Kao posledica prethodnog je pojava inicijalnih prslina koje se postepeno povećavaju i izazivaju lom osovine. Kako bi se prethodno predupredilo UIC propisi predvidjaju obavezna periodična kontrolisanja materijala osovine P1, P3, P6 i P12. Zahtevana kontrola na pojavu savojnih i torzionih prslina metodom ultrazvuka se obavlja iz cenralnog provrta osovina Ø 30 mm. Na osnovu dugogodišnjeg praktičnog iskustava na ovim poslovima odlučili smo se na prezentaciju ovog rada. Poseban akcenat je dat na prelaze prečnika (A, B i AD) odnosno zonu od C do BD.
INTEGRITET ZATEGA GREDE I NAVOJNOG VRETENA ZA ZAJEDNIČKI RAD DVE MOSTNE DIZALICE OD 5 MN INTEGRITY OF BEAM BRACES AND THREADED SPINDLE FOR CONJOINT OPERATION OF TWO 5 MN BRIDGE CRANES
Arsić Miodrag, Mladen Mladenović, Srđan Bošnjak, Bojan Međo, Zoran Savić Rezime: Greda ima ulogu da poveže dve mostne dizalice ukupne nosivosti 500 t (2 x 250 t) i omogući njihov istovremeni zajednički rad pri revitalizaciji ili kapitalnom remontu agregatne opreme na hidroelektrani „Đerdap 2”. Na njoj se tada, umesto kuka, ugrađuju dve zatege. Navojno vreteno je opterećeno sa 500 t (5 MN), a zatege sa po 250 t (2.5 MN). Integritet konstrukcija je relativno nova naučna i inženjerska disciplina, koja u širem smislu obuhvata analizu stanja i dijagnostiku ponašanja i popuštanja, procenu veka i revitalizaciju konstrukcija. To znači da, osim uobičajene situacije u kojoj treba proceniti integritet konstrukcije kada se ispitivanjem bez razaranja otkrije greška, ova disciplina obuhvata i analizu naponskog stanja konstrukcije. U cilju analiza stanja zatega i navojnog vretena grede izvršena su ispitivanja ultrazvukom i identifikovane su unutrašnje nehomogenosti. Na osnovu urađenih analitičkih proračuna utvrđeno je da njihov integritet neće biti ugrožen pri revitalizaciji ili kapitalnom remontu agregatne opreme na hidroelektrani „Đerdap 2”.
I Ekologija, sigurnost i zaštita u IBR-u
TRANSPORT RADIOGRAFSKIH IZORA PREMA ADR-U TRANSPORT OF RADIOGRAPHIC SOURCES ACCORDING TO ADR
Rajko Dobrijević, Đorđe Petrović, Đurđija Čašić Rezime: Trasport radioaktivnih materija (Opasne materije Klase 7.) je regulisan Evropskim sporazumom o međunarodnom drumskom prevozu opasnog tereta – ADR-om. U industrijskoj radiografiji se uglavnom koriste radioaktivne materije u “Obezbeđenom obliku” (zatvoreni izvori jonizujućih zračenja). Kod radiografskih izvora je radioaktivni materijal hermetički zatvoren u kapsule od neaktivnog materijala (nerđajućeg čelika).
BEZBEDNOST U TRANSPORTU RADIOAKTIVNOG MATERIJALA U
RADIOGRAFIJI SECURITY IN THE TRANSPORT OF RADIOACTIVE MATERIAL IN RADIOGRAPHY
Đorđe Petrović, Rajko Dobrijević Rezime: Dok se ranijih godina prilikom transporta radioaktivnog materijala govorilo uglavnom o sigurnosti transporta u saobraćaju, danas se u svetu naglasak prebacuje na bezbednost transporta. Ovo je naročito postalo prioritet od 11. Septembra 2001. godine od kada je povećana pažnja ka potencijalnoj zloupotrebi nuklearnog (radioaktivnog) materijala. Takođe i skorije evaluacije potencijalnih posledica nestanka uređaja za radiografiju su nametnule potrebu za poboljšanjem bezbednosti radioaktivnog materijala. Bezbednost transporta radioaktivnog materijala je jedan od najsloženijih aspekata kontrole radioaktivnih materija jer uključuje različite državne organe i više operatera. Ugroženost paketa tokom transporta ističe apsolutnu potrebu za adekvatnom bezbednošću u transportu. Minimiziranje verovatnoće krađe ili sabotaže radioaktivnog materijala tokom prevoza se postiže kombinacijom mera kojima se postiže odvraćanje, otkrivanje i usporavanje izvršenja takvih dela, kao i blagovremene reakcije na njih. Ove mere se dopunjuju i drugim merama kako bi se povratio ukradeni materijal i ublažile moguće posledice u cilju smanjenja dodatnog rizika. Prevoz radioaktivnih izvora u industrijskoj radiografiji zauzima najvažniji deo u ukupnom transportu radioaktivnih materija u Srbiji. Dobra praksa upravljanja transportom koja se sprovodi od strane operatera je zaslužna za visok nivo bezbednosti koji je postignut u transportu radioaktivnih materijala..
III KVALIFIKACIJA, SERTIFIKACIJA I AKREDITACIJA
SERTIFIKACIJA I KVALIFIKACIJA IBR OSOBA U SRBIJI CERTIFICATION AND QUALIFICATION OF NDT PERSONNEL IN SERBIA
Goran Sofronić, Dragana Kuzmanović, Davor Gruber Rezime: Na tržištu Republike Srbije interes za sertifikaciju osoba preko treće strane je rastao. Zavod za zavarivanje, kao lider u zavarivanju i ispitivanju bez razaranja u Srbiji, prepoznao je potrebe tržišta i formirao sertifikaciono telo za sertifikaciju osoba, ZAVOD-CERTPers. Razvijene su tri šeme sertifikacije koje obezbeđuju sertifikaciju: zavarivača, instruktora zavarivanja i osoba za ispitivanje bez razaranja. Početkom 2013. godine, Akreditaciono telo Srbije (АТS) je uspešno završilo ocenjivanje sistema menadžmenta ZAVOD-CERTPers-a u skladu sa zahtevima standarda SRPS ISO/IEC 17024. U ovom radu se diskutuje o dosadašnjem statusu sertifikacije osoba za ispitivanje bez razaranja u Srbiji, radu sertifikacionog tela ZAVOD-CERTPers-a i daljem razvoju šeme sertifikacije osoba za IBR.
NON-DESTRUCTIVE TESTING –REGISTERED/LICENCED PROFESSION;
NEEDS and BENEFITS V. Krstelj Abstract: With the increase of the responsibility and risks of results the personnel certification in whatever activity seeks to demonstrate that the person has the knowledge and the skills to perform the tasks. Besides, there are additional requirements of the enterprises not only to assure that personnel are qualified but to identify the documents by suitable means, equipment traceability and by all means identify the reliability of the results. Professional registration is an important milestone for any engineer or technician in registered professions. The standards describe the requirements for Professional Engineer and Technician Competence, and describes the value of becoming registered profession. As with many other professions, the professional status and the actual practice of professional engineering is legally defined and protected by law to define what they are permitted to do. In many cases, only a licensed/registered engineer has the authority to take legal responsibility for the work particularly in security and safety to carry out project implementation, testing
NEW STANDARDS FOR RADIOGRAPHIC TESTING
Ralph Giese Abstract: One of the consequences of globalization is that national standards are being replaced by International regulations. In the field of Radiographic Testing, there is a further reason for new rules. Digital cameras in photography have long been replaced the conventional technique and also in medicine have digital imaging systems enforced. Reasons for the hesitant introduction to the NDT in addition conservative experts and NDT managers are missing primarily standards and lack of training for Digital Radiography . So in 2013, EN 1435 was replaced by the publication of the DIN EN ISO 17636. Part 1 applies to the Radiographic Testing of welds with film and part 2 with Digital Detectors. Qualification and Certification of NDT personnel must take, particular in field of training, into account the increased use of digital detectors. Training and certification acc. to DIN EN ISO 9712 require new structures, entrance requirements and training times.
POSTOJEĆE STANJE STANDARDA U OBLASTI IBR U SRBIJI
CURRENT CONDITIONS OF STANDARDS IN NDT IN SERBIA
Boško Aleksić, Đurđija Čašič Rezime: U periodu od 2007. do 2013. godine ISS je objavio 21.925 srpskih standarda i srodnih dokumenata kojima su preuzeti odgovarajući evropski standardi, odnosno srodni evropski dokumenti. U istom periodu ISS je povukao 11.217 ranije objavljenih srpskih standarda i srodnih dokumenata koji su bili u suprotnosti (konfliktu) sa preuzetim evropskim ili zastareli i nerelevantni, kao i u međuvremenu povučene evropske standarde. Drugim rečima, do 31. decembra 2013. godine ISS je preuzeo i objavio kao srpske standarde oko 93,5 % svih evropskih standarda za koje je do tada istekao rok za objavljivanje na nacionalnom nivou, uključujući njihove izmene i dopune (amandmane), a isključujući ispravke . U radu je dat pregled donetih standarda od strane komisija ISO/TC 135 i status preuzetih standarda kod nas do sada.
ODOBRENJE ZA MATERIJALE ZA OPREMU POD PRITISKOM
APPROVAL OF MATERIALS FOR PRESSURE EQUIPMENT
Nadežda Filipović, dipl.ing Rezime: Za izradu opreme pod pritiskom treba da se koriste materijali navedeni u harmonizovanim standardima sa Pravilnikom o tehničkim zahtevima za projektovanje izradu i ocenjivanje usaglašenosti opreme pod pritiskom (“Sl. Glasnik RS”, br.87/2011 ). Na opremi u rafinerijskim i termoemergetskim postrojenjima zastupljeni su materijali prema standardima ASTM / ASME, GOST i TUV instrukcijama. Da bi se ti materijali koristili za izradu opeme pod pritiskom imenovano telo treba da izda odobrenje, a u skladu sa tim da se urade potrebne provere i ispitivanja.
EKSTERNA PROCENA KVALITETA I ŠEME ISPITIVANJA OSPOSOBLJENOSTI
EXTERNAL QUALITY ASSESSMENT AND SCHEMES OF PROFICIENCY TESTING
Mara Kovačević, dipl.ing.met. Rezime: Učešće u šemama ispitivanja osposobljenosti je važan aspekt eksterne procene kvaliteta rezultata ispitivanja i potvrda kompetentnosti laboratorija. Pored interne kontrole kvaliteta, eksterna provera stručnosti je zahtev standarda SRPS ISO/IEC 17025: 2006. Prema pravilima ATS i EA smernicama akreditovane laboratorije su dužne da učestvuju u odgovarajućim i dostupnim međulaboratorijskim poređenjima (MLP) i šemama za ispitivanje osposobljenosti (PT šeme) najmanje jednom za svaku veću tehničku oblast (poddisciplinu) iz obima akreditacije za period važenja akreditacije. PT šeme se sprovode u skladu sa zahtevima standarda ISO/IEC 17043: 2010, EA i ILAC uputstvima i najboljom međulaboratorijskom praksom. U cilju obezbeđenja poverenja u kvalitet rezultata ispitivanja, za metode iz obima akreditacije, Laboratorija Zavoda za zavarivanje je učestvovala u šemama za ispitivanje osposobljenosti koje je organizovao akretitovani PT provajder, kako bi dokazala svoju kompetentnost kupcima svojih usluga, akreditacionom telu i svim zainteresovanim stranama.
SSUES RAISED IN CURRENT ICNDT REVIEW OF STANDARD ISO 9712:2012
A. Mullin Abstract: ISO 9712 was published in June 2012. It was a real step forward on the way of harmonization of third party certification. It combined two previous standards EN 473:2008 and ISO 9712:2005. A lot of unclear provisions were eliminated. Standard became more practicable to use. But when Certification bodies (PCB) have started to implement the new standard some questions have been appeared. Some statements of the standard allow the PCB to interpret them in different way. This is a real threat to harmonization process. 25 particular statements of ISO 9712:2012 were defined to be interpreted. Working group 1 of ICNDT “Qualification and certification of NDT personnel” is working on development of Recommendations on interpretation of ISO 9712:2012.
NON-DESTRUCTIVE EVALUATION AS A FOUNDATION OF STRUCTURAL
INTEGRITY ASSESSMENT P. Trampus Abstract: The author provides an overview of the development from quality control type non-destructive testing (NDT) to quantitative non-destructive evaluation (NDE), describing the driving forces and the major characteristics of both NDT and NDE. The basic elements of NDE reliability – i.e. applicability, reproducibility, repeatability and capability – are defined. Finally, the role of NDE in structural integrity assessment is presented. Key words: non-destructive testing, non-destructive evaluation, NDE reliability, structural integrity. IV Oprema, razvoj, nove metode IBR-a . NON-DESTRUCTIVE EVALUATION AS A FOUNDATION OF STRUCTURAL INTEGRITY ASSESSMENT P.
Trampus Abstract: The author provides an overview of the development from quality control type non-destructive testing (NDT) to quantitative non-destructive evaluation (NDE), describing the driving forces and the major characteristics of both NDT and NDE. The basic elements of NDE reliability – i.e. applicability, reproducibility, repeatability and capability – are defined. Finally, the role of NDE in structural integrity assessment is presented.

Galerija slika: